Uvjeti poslovanja - Shoozers

Uvjeti poslovanja - Shoozers

Opći uvjeti poslovanja

Temeljne odredbe

(1) Ovi Opći uvjeti i odredbe uređuju odnose između ugovornih strana ugovora o pružanju usluga usklađivanja robe (u daljnjem tekstu “ugovor”), pri čemu s jedne strane tvrtka big world s.r.o. kao pružatelj (u daljnjem tekstu “pružatelj” ili “usluge strijelaca”), a s druge strane je kupac koji može biti potrošač (u daljnjem tekstu “kupac”).

(2) Ovi uvjeti i odredbe primjenjuju se na ugovore zaključene putem internetske trgovine na web stranici https://www.shoozers.eu (u daljnjem tekstu “internetska trgovina”), kojom upravlja tvrtka Epadia Store s. r. o., IČO: 54 799 457, sa sjedištem na adresi Lermontovova 911/3, 811 05 Bratislava, upisano u trgovački registar Okružnog suda Bratislava I, odjeljak: Sro, spis br. 163010 / B prodavača (u daljnjem tekstu “Shoozers”).

(3) Svi ugovorni odnosi između pružatelja usluga i korisnika uspostavljeni su u skladu sa zakonom Republike Slovačke. U slučaju da je ugovorna strana potrošač, pravni odnosi koji nisu regulirani ovim OUP -om uređeni su Zakonom br. 40/1964 Coll. Građanski zakonik, s izmjenama i dopunama, Zakon br. 250/2007 Coll. Zakon o zaštiti potrošača, s izmjenama i dopunama, te Zakon br. 102/2014 Coll. o zaštiti potrošača u pogledu prodaje robe ili pružanja usluga prema ugovoru na daljinu ili izvan poslovnica, s izmjenama i dopunama. U slučaju da je ugovorna strana poduzetnik, pravni odnosi koji nisu regulirani ovim OUP uređeni su Zakonom br. 513/1991 Coll. Trgovački zakon, s izmjenama i dopunama.

 

Definicije

 • (1) Potrošački ugovor – je ugovor ako su ugovorne strane dobavljač s jedne i potrošač s druge strane, koji nisu mogli pojedinačno utjecati na sadržaj prijedloga za sklapanje ugovora koji je dobavljač unaprijed pripremio.
 • (2) Davatelj (dobavljač) – osoba koja djeluje u okviru predmeta svoje poslovne ili druge poduzetničke aktivnosti pri sklapanju i ispunjavanju potrošačkog ugovora. Poduzetnik je koji nudi ili prodaje proizvode ili pruža usluge potrošaču, a također i poduzetnik koji kupcu isporučuje proizvod izravno ili preko drugih poduzetnika.
 • (3) Kupac (potrošač) – fizička ili pravna osoba koja kupuje proizvode ili koristi usluge za osobnu uporabu ili za članove svog kućanstva i koja ne djeluje u okviru svoje poslovne ili druge poduzetničke aktivnosti pri sklapanju i ispunjenju potrošača ugovor.
 • (4) Kupac koji nije potrošač je osoba koja djeluje u okviru svoje poslovne ili druge poduzetničke aktivnosti prilikom sklapanja i ispunjenja ugovora
 • (5) Opći uvjeti poslovanja (GTC) – ugovorne odredbe dogovorene između pružatelja usluga i korisnika u ovom dokumentu. U trenutku slanja vaše narudžbe, Kupac potvrđuje da se slaže s ovim općim uvjetima poslovanja koji su vrijedili u trenutku slanja njegove narudžbe i da ih se obvezuje od trenutka sklapanja ugovora. Slanjem svoje narudžbe kupac potvrđuje da je prije slanja narudžbe pročitao ove odredbe i uvjete i da se slaže s odredbama i uvjetima bez rezervacija.

Ugovor o pružanju usluga preinake robe (ugovor)

Sklapanje ugovora

(1) Narudžba kupca predstavlja prijedlog za sklapanje ugovora. Sam ugovor sklapa se u trenutku uručenja obvezujuće suglasnosti pružatelja s nacrtom ugovora kupcu, tj. obvezujuća potvrda narudžbe od strane davatelja. Od ovog trenutka nastaju međusobna prava i obveze između kupca i pružatelja usluga, koja su definirana ugovorom i ovim općim uvjetima poslovanja, koji su neodvojivi dio ugovora

(2) U slučaju da kupac naruči uslugu izmjene robe putem internetske trgovine, potvrda narudžbe od strane davatelja smatra se potvrdom narudžbe robe s izmjenom od strane Epadia Store s. r. o., u kojoj je tvrtka Epadia Store s. r. oko. također će potvrditi narudžbu usluge izmjene robe. U ovom slučaju nije potrebna posebna potvrda narudžbe od pružatelja usluga.

(3) Radi izbjegavanja sumnje, davatelj navodi da ponuda usluge izmjene robe na web stranici https://www.shoozers.eu nije prijedlog za sklapanje ugovora.

(4) Sve narudžbe koje je poslao kupac moraju biti odobrene kao gore. Pružatelj može odlučiti da neće prihvatiti narudžbu kupca. Slijede primjeri situacija u kojima davatelj usluga možda neće prihvatiti narudžbu:

 • ako proizvodi koje nudi Epadia Store s. r. oko. navedeni na internetskoj trgovini trenutno nisu dostupni;
 • ako davatelj nema potreban materijal za izmjenu robe;
 • ako je Epadia Store s. r. oko. ne dobije odobrenje plaćanja od korisnika;
 • ako predmetna roba može podlijegati ograničenjima prometa;
 • ako roba navedena u internetskoj trgovini sadrži očite pogreške, npr. netočno navedena cijena usluge ili na drugi način netočan opis usluge.

(5) Kupac će biti dokazljivo obaviješten telefonom ili e-poštom od strane davatelja usluga, odnosno autor Epadia Store s. r. oko. a u slučaju plaćanja cijene usluge preinake robe ili njenog dijela, sredstva će mu biti vraćena u roku od 14 dana na račun koji je on odredio, osim ako s davateljem usluga nije drugačije dogovoreno.

Odustanak od ugovora

(1) U skladu s odredbama stavka 7. stavka 1 b) 102/2014 Coll. o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga prema ugovoru na daljinu ili ugovoru sklopljenom izvan prostorija prodavatelja, potrošač ima pravo odustati od ugovora u roku od 14 dana od sklapanja ugovora.

(2) Potrošač može iskoristiti pravo na odustajanje od ugovora u pisanom obliku u sjedištu tvrtke Epadia Store s. r. o., ili e-poštom na info@shoozers.eu, ili pomoću obrasca na web stranici www.shoozers.eu u odjeljku “Pritužbe / odustajanje od ugovora”.

(3) Potrošač je dužan poslati robu dobavljaču ili osobi koju je dobavljač ovlastio (Epadia Store s. r. o.) najkasnije u roku od 14 dana od dana odustajanja od ugovora za preuzimanje robe. To ne vrijedi ako davatelj usluge predlaže preuzimanje robe osobno ili putem osobe koju je on ovlastio. Smatra se da je rok iz prve rečenice ispoštovan ako je roba predana na prijevoz najkasnije posljednjeg dana roka.

(4) Nije moguće odustati od ugovora za robu zapečaćenu u zaštitnoj ambalaži koja nije pogodna za povratak iz zdravstvenih ili higijenskih razloga, a čija je zaštitna ambalaža polomljena nakon isporuke.

(5) Ako je potrošač već preuzeo naručenu robu, dužan ju je vratiti u originalnom neoštećenom pakiranju. U slučaju da potrošač naručenu robu vrati oštećenu, djelomično potrošenu ili. u stanju koje ne odgovara stanju u kojem ga je prodavatelj poslao, priznaje da pružatelj ima pravo nadoknaditi tako nastalu štetu, što je davatelj dužan dokazati iz iznosa koji je potrošač platio za naručenu robu roba ili. servis.

(6) Istodobno, potrošač je dužan navesti kontakt podatke i broj računa na koji će pružatelj doznačiti iznos za naručenu uslugu pri odustajanju od ugovora. Pružatelj je dužan bez nepotrebnog odgađanja, najkasnije u roku od 14 dana od dana dostave obavijesti o odustajanju potrošaču, vratiti potrošaču sva primljena plaćanja od njega prema ugovoru ili u vezi s njim. Davatelj nije dužan vratiti plaćanje potrošaču prije nego što mu roba bude isporučena ili dok potrošač ne dokaže vraćanje robe dobavljaču, osim ako davatelj ne predloži preuzimanje robe osobno ili putem osobe koju je ovlastila mu.

(7) Ako izvedba predviđena ugovorom odgovara opisu na web stranici internetske trgovine kojom upravlja tvrtka Epadia Store s. r. oko. i nije bio neispravan, troškove povrata robe snosi potrošač.

(8) U slučaju odustajanja od ugovora ili otkazivanja narudžbe u vrijednosti većoj od 3 800 HRK, zadržavamo pravo nadoknade stvarno nastalih troškova nakupa!

Podaci o cijeni

(1) Cijena usluge uređenja robe navedena je u internetskoj trgovini, za svaki pojedinačni proizvod koji je kupac zainteresiran za izmjenu. Ako kupac naruči i uslugu ukrašavanja ponuđene robe putem internetske trgovine, konačna naplaćena cijena sastojat će se od dvije stavke, a to su nabavna cijena robe (u internetskoj trgovini označena kao “sirova”) i cijena usluga ukrašavanja odabrane robe.

(2) Davatelj zadržava pravo ispraviti cijenu usluge ukrašavanja robe prije nego što ju pošalje Epadia Store s. r. o., ako se utvrdi da cijena ponuđene usluge nije ispravno navedena. U tom slučaju mora obavijestiti kupca o ispravnoj cijeni i mora pristati na prilagodbu cijene. U suprotnom, ugovor neće biti sklopljen i kupac će smatrati da je narudžba otkazana.

 

Obavezujući ponudom, otkazivanje narudžbe

 • (1) Davatelja obvezuje ponuda, uključujući cijenu usluge ukrašavanja robe od potvrde narudžbe do isteka roka za isporuku robe.
 • (2) Kupac može otkazati narudžbu slanjem zahtjeva na e -adresu info@shoozers.eu.

 

Uvjeti plaćanja

(1) Cijena usluge usklađivanja robe izravno se u cijelosti ponovno fakturira kupcu, kao i tvrtka Epadia Store s. r. oko. naplaćuje se od shoozers usluga.

(2) Cijenu usluge preinake robe plaća kupac tvrtke Epadia Store s. r. o., na način i pod uvjetima navedenim u Općim uvjetima poslovanja Epadia Store s. r. oko..

 

Opskrba robom

(1) Troškove poštarine i pakiranja, koje je kupac odabrao u narudžbi, snosi kupac, a ti se troškovi utvrđuju na temelju važećeg cjenika Epadia Store s. r. o .. Trenutni cjenik Epadia Store s. r. oko. možete pronaći na shoozers.eu u odjeljku Prijevoz i plaćanje.

(2) Isporuku robe nakon izmjene osigurava tvrtka Epadia Store s. r. oko. preko kurirskih tvrtki. (3) Isporuka robe podliježe uvjetima navedenim u Općim uvjetima Epadia Store s. r. oko.

Politika povrata

(1) Kupac može, u svezi usluge dekoracije, podnijeti pisani prigovor na adresu Epadia Store s. r. o .: Rybničná 40F, 83106 Bratislava, Slovačka Republika, ili putem e-pošte na reklamacie@shoozers.eu.

(2) Pružatelj daje neograničeno jamstvo za uslugu ukrašavanja robe.

(3) Prilikom prigovora kupac je dužan dostaviti davatelju odn. ovlaštenoj osobi izvornik porezne isprave i original jamstvenog lista (ako je isporučen na robu), dok ponuđač neće preuzeti traženu robu ako je zaprljana ili ako pokazuje znakove korištenja osim uobičajeno.

(4) Pružatelj odgovara za nedostatke koje kupac utvrdi na robi koji se odnose na preinaku robe, po primitku od strane kupca te za nedostatke koji nastanu nakon primitka i korištenja preinačene robe tijekom jamstvenog roka.

(5) Pružatelj ne odgovara za nedostatke uzrokovane uglavnom mehaničkim oštećenjem, neispravnim odn. neodgovarajuće održavanje, korištenje osim uobičajenog i u neprikladnim vremenskim uvjetima.

(6) Pružatelj će odrediti način rješavanja reklamacije odmah, u složenim slučajevima najkasnije u roku od 3 radna dana od dana prigovora, u opravdanim slučajevima, posebno ako je potrebna složena tehnička procjena stanja robe, najkasnije u roku od 30 dana od dana prigovora. Obrada pritužbe bit će obaviještena kupcem telefonom ili pismeno putem e-pošte. Obrada reklamacije ne može trajati dulje od 30 dana od datuma isporuke robe na koju se polaže usluga dobavljaču. Nakon isteka roka za rješavanje reklamacije, kupac ima pravo odustati od ugovora ili ima pravo zamijeniti izmijenjenu robu za novu.

(7) U slučaju kvara u prilagodbi koji se može ukloniti, kupac ima pravo ukloniti je besplatno, pravodobno i na odgovarajući način. Ponuđač je dužan otkloniti nedostatak bez nepotrebnog odgađanja.

(8) Ako kupac uloži prigovor na robu tijekom prvih 12 mjeseci od kupnje, ponuđač može žalbu riješiti odbijanjem samo na temelju stručne procjene; Bez obzira na rezultat stručnog ocjenjivanja, od kupca se možda neće zahtijevati plaćanje troškova stručnog ocjenjivanja ili drugih troškova vezanih uz stručno ocjenjivanje.

(9) Ako kupac u roku od 12 mjeseci od kupnje modificirane robe uloži prigovor, a davatelj ga odbije, osoba koja je pritužbu obrađivala dužna je u dokumentu o postupanju po prigovoru kupca poučiti o mogućnosti slanja prigovora. proizvod za stručnu procjenu.

(10) Prilikom prigovora, Pružatelj je dužan izdati potvrdu Naručitelju kao i pisani dokument o postupanju po prigovoru najkasnije u roku od 30 dana od dana prigovora. Kupac će o rezultatu prigovora biti obaviješten odmah po okončanju žalbenog postupka putem e-pošte, odn. telefonski i ujedno će mu putem e-maila ili zajedno s robom biti dostavljena kopija reklamacijskog protokola.

Obrada osobnih podataka

(1) Pružatelj, kao operater, obrađuje osobne podatke potrošača isključivo u svrhu ispunjavanja svojih obveza prema potrošaču, a posebno prilikom kontaktiranja potrošača u vezi s obradom njegove narudžbe i dostavom naručene robe. Pružatelj je odgovoran osigurati da se osobni podaci potrošača neće koristiti u druge svrhe, posebice neće biti stavljeni na raspolaganje trećim stranama osim u mjeri potrebnoj za isporuku robe.

(2) Pružatelj obrađuje osobne podatke o potrošačima u opsegu: imena, prezimena, e-mail adrese, adrese za naplatu, adrese za dostavu, kontakt telefona.

(3) Pošiljajući narudžbu i potvrđujući uvjete korištenja, potrošač također dobrovoljno daje pristanak za obradu svojih osobnih podataka u mjeri navedenoj u ovim Općim uvjetima poslovanja. Ovu suglasnost potrošač daje pružateljima na neodređeno vrijeme.

(4) Prava potrošača u obradi osobnih podataka uređena su posebno čl. stavka 28. Zakona br. 122/2013 Coll. o zaštiti osobnih podataka i o izmjenama i dopunama određenih zakona.

Završne odredbe

(1) Eventualni sporovi između kupca i ponuđača mogu se riješiti i putem tijela za alternativno rješavanje sporova, a to je u Slovačkoj Republici Slovačka trgovinska inspekcija: https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie- spotrebitelskych-sporov.soi. Spor se može riješiti i putem interneta. Shoozers services preporučuje kupcu da prvo upotrijebi kontakt na Epadiji s. r. oko. ili usluge strijelaca za rješavanje situacije prije nego što se riješi daljnje rješavanje sporova

(2) Kupac može podnijeti sve pritužbe i prijedloge putem e-pošte na reklamacie@shoozers.eu ili putem kontakt obrasca na web stranici www.shoozers.eu

(3) Ovi Opći uvjeti vrijede i vrijede od 1.4.2019. Pružatelj zadržava pravo izmjene Općih uvjeta bez prethodne obavijesti.

(4) Svi odnosi koji proizlaze iz ugovora i ovih Općih uvjeta uređeni su pravom Republike Slovačke, a za rješavanje sporova u vezi s ugovorom, uključujući i sporove u vezi s njegovom valjanošću, nadležni su opći sudovi Republike Slovačke.

U Bratislavi 21.10.2022